subland-mark

Jsme ryze Česká soukromá stavební společnost. Stavíme na bohatých zkušenostech, kořeny naší činnosti sahají až do roku 1993.

Provádíme komplexní stavební práce a rekonstrukce včetně staveb na klíč. Od průmyslových staveb, komerčních objektů, po rodinné domy a drobné stavby. Realizujeme inženýrské sítě, protlaky pod komunikacemi, výkopové práce a velkoprostorová důlní díla.

Předmět Činnosti

 • Stavební činnost
  Komplexsní Stavební činnost

  Realizujeme stavební práce, rekonstrukce a staveby na klíč. Od průmyslových staveb, komerčních objektů, po rodinné domy a drobné stavby včetně realizací inženýrských sítí.

  - Stavby: rodinné domy, administrativní budovy, průmyslové objekty
  - Rekonstrukce staveb
  - Zpevněné plochy: chodníky, dlažby, vozovky a komunikace, parkovací plochy
  - Inženýrské sítě: výstavba a rekonstrukce kanalizace, vodovodní řády, pokládka kabelů, plynovody
  - Odstraňování staveb a jejich změny

 • Protlaky pod komunikacemi
  Protlaky pod komunikacemi od průměru DN 250mm

  Protlaky pod komunikacemi, kolejovými svršky a vodními toky realizujeme, již od samého počátku podnikání v roce 1996 za tuto dobu jsme zavedli řadu vlastních technologií a postupů. Zajišťujeme kompletní dodávky protlaků od průměru DN250 až po DN1400 včetně délek nad 30m a to i technologií bez nutnosti koncových jam, včetně vystrojení startovacích, případných koncových jam a jejich pažení. Pro maximální přesnost probíhá postup s využitím technologie navádění laserem.

  - Protlaky pod komunikacemi, kolejovými svršky a vodními toky
  - Protlaky s ocelovou chráničkou do průměru DN1400 i nad 30m
  - Protlaky s vnitřním vystrojením ( Hobas, PVC, Ocel, Beton, Kamenina )

 • Důlní díla / hloubení
  Ražba a hloubení Důlních děl

  Realizace velkoprostorových důlních děl, štol, kolektorových sítí, ražených kanalizačních sběračů, vodovodů a energokanálů v různorodých geologických podmínkách.

  - Hloubené jámy a šachty
  - Hloubené studny
  - Prokopávky a prorážky
  - Ražba štol a tunelů
  - Kanalizačních sběrače
  - Kolektory

 • Sanace / Injektáže
  Sanační práce, injektáže a izolace

  Provádíme sanace stok, sběračů a přivaděců. Izolace a injektáže podzemních objektů a čističek odpadních vod, včetně obytných prostor, sklepů a garáží.

  - Sanační práce
  - Sanace stok, sběračů a přivaděčů
  - Izolace budov, šachtic a podzemních objektů, včetně ČOV
  - Injektáže průsaků objektů ( sklepy, garáže, obytné prostory, podzemní objekty )

 • Ostatní
  Ostatní činnosti

  Provádíme jádrové vrtání do průměru 1000mm, řezání drážek a otvorů diamantovou technikou. Tato technologie umožňuje provádění čistých řezů s minimalizaci odpadu a prašnosti, je vhodná pro použití pro všechny běžné stavební materiály. Disponujeme širokým dílenským vybavením včetně svařovací a obráběcí techniky.

  - Jádrové vrtání diamantovými přípravky, až do průměru 1000mm
  - Řezání a drážkování diamantovými kotouči
  - Svářečské práce
  - Výroba přípravků a konstrukcí

Politika integrovaného systému řízení

(dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016
a ČSN EN ISO 45001:2018)
Politika jakosti

Firma SUBLAND-TECH s.r.o. byla založena v roce 2009, jako malá stavební firma
zabývající se drobnými stavebními a zemními pracemi, včetně protlaků pod komunikacemi
do Ø 500 mm pro soukromé osoby a subdodávkami pro větší stavební firmy a organizace.
Společnost získala oprávnění k hornické činnosti u Českého báňského úřadu podle zákona
č. 61/1988 sb. §2 odst. f) protlaky nad Ø 800 mm. Firma SUBLAND-TECH s.r.o. provádí:
- stavební činnost ( stavby objektů, rodinných domů, oplocení, terénní úpravy),
- hornickou činnost ( protlaky pod komunikacemi, kolejovými svršky, potoky).

Ve shodě s kontextem je naší politikou trvale zlepšovat systém managementu kvality,
environmentální management a management bezpečné práce ve shodě s normami ČSN EN
ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Kvalitou všech
vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a
prosperitu v zájmu zákazníků, pracovníků a vlastníků naší společnosti.

Zavazujeme se zvyšovat úroveň kontrolních činností a služeb tak, aby každý
zaměstnanec přesně věděl, jak má vykonávat přidělenou činnost, znal příslušnou
systémovou a pracovní dokumentaci a plně odpovídal za kvalitu své práce. Využitím
kontrolních, měřících zařízení a metod zajistit neustálou kontrolu průběhu realizace služeb a
v systému řízení kvality upřednostnit prevenci k zabránění vzniku nekvalitní služby.

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentálního výkonnost firmy,
aktivně chránit životní prostředí a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností.
Budeme trvale zlepšovat ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházet
pracovním rizikům a trvale snižovat pracovní rizika, zlepšovat bezpečnost práce na našich
pracovištích, bezpečné užití našich služeb, předcházet znečištění životního prostředí,
dodržovat zásady bezpečné práce, prosazovat a užívat realizační prostředky šetrné k
životnímu prostředí, vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí a bezpečnou práci od
svých subdodavatelů.

Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence
pracovních úrazů a poškození zdraví. Dále se zavazujeme odstraňovat nebezpečí, snižovat
rizika BOZP a neustále zlepšovat systém managementu BOZP. Budeme projednávat s
pracovníky a s jejich zástupci jejich spoluúčast na plnění politiky BOZP.

Budeme dodržovat právní a jiné požadavky na kvalitu našich produktů, ochranu životního
prostředí a bezpečnou práci a požadavky orgánů státní správy a místní samosprávy.
Budeme zajišťovat potřebné zdroje pro naplňování politiky ISŘ jak po stránce personální,
tak i po stránce materiální.

V rámci svých kompetencí se management spolu s pracovníky podílí na trvalém
zlepšování integrovaného systému a plní povinnosti managementu při naplňování
požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO
45001:2018. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.
Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí.

V Darkovicích, dne 1.4.2019
Jiřina Blašková, jednatelka

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

Vybrané reference

Proč realizovat Váš projekt s námi?

Odbornost a Zkušenosti

Stavíme na mnoholetých zkušenostech a odbornosti. Veškeré práce jsou prováděny proškoleným personálem za dodržení patřičných technologických postupů.
Zaručujeme tak kvalitu dodávek na vysoké úrovni.

Kvalita a Spokojenost

Dbáme na kvalitu a spokojenost. Veškeré práce realizujeme s ohledem na potřeby a požadavky zákazníka. Profesionálním přístup, otevřená komunikace a individuálními řešení, to je to co nás odlišuje od ostatních.